Site içi arama :
prof.dr. turgut göksoy

Fibromiyalji Hasta Derneği

10 Ocak 2011 - 09:57

Fibromiyalji Hasta Derneğinin kuruluş tüzüğünü hazırladık. Biliyorsunuz ki bir dernek kurulması için en az 7 kişilik kurucular kuruluna ihtiyaç var. Bununla ilgili ayrıntıları merak edenler tüzüğü okuyabilirler.

Fibromiyalji hastaları veya yakınlarının sorunlarını paylaştığı bir derneğe ihtiyacı var. Bu sivil toplum örgütünde biz hekimler danışman olarak bulunmak istiyoruz. Daha önce bu tarz bir dernekte çalışanlar bu işin hem zor hem de zevkli olduğunu bilir.
Dernek kurulması için gerekli belgeleri hazırlayanları böyle bir dernek çatısında toplamak istiyoruz. Derneği büyük görevler bekliyor. Özellikle, hasta olduğunu en yakınlarının bile kabul ettiremeyen insanlara ışık tutmak ilk adım olmalıdır. Önerilerinizi ve katılımınızı bekliyoruz.

FİBROMİYALJİ HASTA DERNEĞİ (F.H.D) TÜZÜĞÜ

Madde 1- Derneğin Adı ve Merkezi: Adı .Fibromiyalji Derneği (F.D); Merkez adresi İstanbul’dur. Derneğin yeri Genel kurul kararı olmadan değiştirilemez.

Madde 2 – Fibromiyalji Hasta Derneğinin Amaçları: Fibromiyalji ile ilgili bilimsel çalışmalar yapar, konun eğitimi ile ilgili planlar oluşturur. Nedeni ne olursa olsun Fibromiyaljisi (kas romatizması) olan hastaların her yönü ile ilgilenen bir dernektir. Fibromiyalji hakkındaki bilgilendirme çalışmalarının halka duyurulmasına Fibromiyaljisi olan kişilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine, Fibromiyaljiye bağlı olarak ortaya çıkan sosyal sorunların en üst seviyede çözümlenmesine, bu konuda yapılacak tüm bilimsel ve sosyal aktiviteler, toplantılar ve kongreler için bağış ve katkıda bulunulmasına çalışılır .Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle iş birliği yapar.Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle;

Madde 3 – Çalışma Biçimleri

3.1-Dernek ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel ve sosyal toplantılar düzenler, ilgili Türk ve/ veya yabancı otoriteleri davet eder. Yurt içinde ve dışında konusu ve amacı ile ilgili değer dernek, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar. Fibromiyalji konusunda çalışmaları ile tanınan uluslar arası dernek kurum ve kuruluşlara üye olur, yurdumuzu ve konu ile ilgilenenleri kuruluşlarda temsil eder, yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü toplantılara katılır. Yurtdışındaki dernek ve kuruluşlarla yapılacak temas ve iş birliğinde Yönetim Kurulu, Dernekler Kanununun 11 ve 12. Maddelerine uygun olarak hareket eder.

3.2 – Yazılı, sözlü görsel basın ve internet aracılığıyla mevcut Fibromiyalji hastalarına ulaşabilmek ve iletişim kurabilmek için çalışır.

3.3 – Kentlerde ve kırsal kesimde yaşam kalitesini korumak, işgücü kaybını önleyebilmek amacıyla mimari ve doğal çevrenin uygun şartları taşıması için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkı sağlar. Spor, rekreasyon ve rehabilitasyon alanlarının oluşturulmasında ergonomik düzenlemeler yapılması için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunur. Çevre düzenlemesinde devletin ve yerel yönetimlerin doğru yönde gelişmesine katkıda bulunur.

3.4 – Dernek üyelerini ve hastaları fiziksel aktivite yapmaya yönlendirmek amacıyla sportif faaliyetler planlamak gerekirse spor etkinliklerini düzenlemek, böylece kamuoyunun dikkatini fibromiyalji ve fiziksel aktiviteye çekmek için uğraşır. Dernek, yukarıdaki amacını gerçekleştirebilmek için; üyelerin, konukların, hasta aile ve çocukların, fizik moral, güç ve yeteneklerini artıran bu tür spor etkinlikleri için yer, gerektiğinde araç gereç ve benzeri ekipman temini ve diğer gereksinimleri sağlamak için çalışır.

3.5 – Dernek maddi koşulları elverdiğinde üyeler ile hastalar arasındaki iletişimi, haberleşmeyi kolaylaştırmak, sabit bir yerde ikamet etmek üzere Dernek adına ikametgah ve telefon hattı satın almak, iyi ve devamlı bir hizmet üreterek üyelerin ve hastaların devamlı hizmetine açık ve hazır halde tutmak için uğraşır ve bunu gerçekleştirmek amacıyla gerekli ekibi oluşturur.

3.6 – Fibromiyalji alanındaki tıbbi, sosyal, mesleki ve rehabilitasyonla ilgili bilgilerin eğitimde kullanılması, bu alanlarda çalışan veya ilgilenenlere bilgilerin ulaşmasını sağlamak için dergi, broşür bülten ve kitaplar yayınlar; işitsel görsel ve yazılı basından yararlanır. Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder yayınlar.

3.7 – Fibromiyalji hastalarda hastalık bilincini geliştirici, bilgilendirme çalışmalarını özendirici yayınlar yapmak, yaptırmak, fibromiyalji konusunda uzman / danışman kişi ve kuruluşlara –dernek üyesi olsun veya olmasın-derneğin amacına uygun video, CD ve kasetler hazırlatır; Dernek adına Fibromiyalji konusundaki faaliyetleri aktarmak ve yurtdışı bağlantıyı kolaylaştırmak amacıyla internette web sitesi kurar.

3.8 – Türkçe ve yabancı dillerde amacı ile ilgili dergilere abone olur, kitaplar alır, üyelerinin faydalanması için kütüphane oluşturur. Okuma ve alıştırmaya teşvik eder, destekler.

3.9 – Gerekli izinlerin alınması ve dernek üyesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon hekimlerinin sorumluluğunda olması koşuluyla Fibromiyalji hastaların tedavisi ve rehabilitasyonu ile yakından ilgilenir, Fibromiyalji tedavi ve rehabilitasyon merkezi, hastane, dispanser, klinik kurar, yönetir, mevcutlarına her yönden yardımcı olur. Eğitim ve öğretim araç ve gereçlerin sağlanmasına yardım eder. Dernek hediye, bağış veya satın alma yoluyla sahip olduğu eğitim, öğretim ve tedavi araçlarını desteklediği sağlık tesislerine verebilir ve amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlar.

3.10 – Fibromiyalji konusunda bilimsel araştırma veya eğitim ya da sosyal amaçlı çalışma yapanları destekler. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar yapar, burslar ve ödüller verir.

3.11 – Amacın gerçekleşmesi için gerekli gayrimenkullere sahip olur, satın alır, gerekirse satar.

3.12 – Dernek üyesi olan hastaların ve gönüllülerin sağlık kontrollerini düzenli kılmak için ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle gerekli protokoller ve sözleşmeler düzenler; tetkik, takip, tedavi ünitesi oluşturur. Gerekirse ilgili yerlerde seminerler, sempozyumlar, paneller, yapılmasına katkıda bulunur.

3.13 – Dernek gelirinin en az %50’ sini belirtilen amaçlar doğrultusunda harcamak zorundadır.

3.14- Dernek FM hastalarının kaplıca, spor salonu, tıp merkezleri, hobby alanları vs. gibi kişi veya kuruluşlardan destek ve indirimli hizmet alması için çalışmalar yapar. Bu amaçla anlaşmalar yapar.

3.15 – Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için gelir getirici konserler, tiyatro etkinlikleri düzenler, pulu basar, bağış kampanyaları oluşturur, lokal açar, çeşitli işletmeler kurar veya ortak olur.

3.16 – Dernek, tüm etkinlik ve aktivitelerinde kurulacak olan Fibromiyalji Hasta Derneği ile işbirliği yapar.

Madde 4: Dernek siyaset ile meşgul olmaz, siyasi kuruluşlardan yardım alamaz ve onlara yardımda bulunamaz. 2908 sayılı Dernekler Yasasının ilgili hükümlerine titizlikle riayet eder.

Madde 5: Derneğin Kurucu Üyeleri :

Madde 6: F.D’nin iki tip üyesi vardır :

a) Asil üye

b) Onursal üye

a)- Derneğe asil üye olabilmek için;

  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon başta olmak üzere yakın uzmanlık dallarının üyeleri olmak.
  • Yabancılar için Türkiye’de ikametgahı bulunmak,
  • Kamu haklarından yasaklanmamış ve kısıtlanmamış olmak,
  • Herhangi bir suçtan dolayı ağır hapis cezasına, taksirli suçlar dışında 5 yıl ve daha fazla hapis cezasına, yüz kızartıcı suçlardan ya da Dernekler Yasasının kurulmasını yasakladığı dernekleri kurmak ve yönetmek suçlarından birinden kesin biçimde mahkum olmamış bulunmak,
  • Derneğe giriş aidatı ve genel kurulca kararlaştırılan yıllık aidatı vermeyi kabul etmek,
  • Yönetim Kurulunun ¾ oyuyla üyeliğe alınmasına karar verilmiş olmak gereklidir.

    Dernek Yönetim Kurulu istekliyi üyeliğe alıp almamakta serbesttir.

  • b)-Onursal üyeler;

Öncelikle Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanları olmak üzere Fibromiyalji ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olan araştırmacılar ve FD’e maddi ve manevi destek verenler, FM alanında başarılı çalışmalar yapmış gerçek ve tüzel kişilerdir.

Onursal üyeler Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Onursal üyeler Genel Kurula katılıp söz alabilirler, ancak oy kullanamazlar ve Yönetim ve Denetleme Kurullarında görev alamazlar. Aidat ödemeleri de isteklerine bağlıdır.

Madde 7: Derneğe Üye Olma:

Derneğe üye olmak isteyenler, gerekli bilgileri içeren “üyelik bilgi formu” nu tam ve eksiksiz olarak doldurup iki resim ile birlikte Yönetim Kuruluna bizzat veya vekili ile verir.

Dernek Yönetim kurulu üyelik için başvuranlardan gerekirse aktivitelerini gösteren dökümanlar isteyebilir. Uygun olarak yapılan başvuruları en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlamak ve sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Dernek Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, danışma kurulu kurabilir, bilimsel ve teknik heyet oluşturabilir. Gerektiğinde münferinden ve/veya tümünü feshedebilir.

Madde 8: Dernek Üyeliğinden Çıkma ve Çıkarılma

Üyelik aşağıdaki hallerden birinin gerçekleşmesi halinde sona erer.

8.1 - Dernek yönetim Kuruluna gönderilen yazılı istifanın kabulü

8.2 – Kanuni haklardan mahrum edilme

8.3 – Üyeliğe müracaatlarında verdikleri dilekçe ve üyelik bilgi formunda gerçeğe uymayan beyanda bulunma

8.4 – Yönetim kurulunun yazılı uyarılarına rağmen iki yıl üst üste aidatını ödemeyen üye Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılabilir.

8.5 – Dernekler kanununda belirtilen sebeplerle derneğe üye olmama durumunun sonradan saptanması

8.6 - Söz ve/veya yazı ile derneği, toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü asılsız haber ve fikir yayan, derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler, dernek üyelerinin veya Yönetim kurulunun onayı ile üyelikten çıkarılırlar. Bu üyeler kendileri ile ilgili gündem maddesinde söz alabilirler. Fakat toplantıda oy veremezler.

8.7 – Üyenin vefatı ile üyelik fiilen biter.

Derneğin organları :

Madde 9 – Genel Kurul: Genel Kurul derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

9.1 – Olağan olarak iki yılda bir olmak üzere Ekim ayı içinde toplanır.

9.2 – Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

9.3 – Derneğin en yetkili ve en üstün organı Genel Kuruldur. Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararınca toplantıya çağrılır. Toplantı kararı en az 15 gün önceden gün, saat, yer ve gündem belirterek, Genel Kurulun yapılacağı yerde yayınlanan bir gazetede yayınlanır.

9.4 – Yönetim Kurulunun istifası halinde müstafi Yönetim kurulu olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar göreve devam etmekle yükümlüdür. Bunun mümkün olmadığı hallerde Denetleme Kurulu geçici Yönetim Kurulu görevini yüklenerek olağanüstü genel Kurul toplantısını iki ay içersinde gerçekleştirir.

9.5 – Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin 1/5 inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Mahalli Sulh Hukuk hakimi duruşma yaparak dernek genel kurulunun yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemini toplantı gününden en az 15 gün önce mahalli en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir ve bu yazıya toplantıya çağrılacak üyelerin bir listesi de eklenir. Toplantı başka bir sebeple bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Bu toplantıya yapılacak davet de yukarıda belirtilen genel esaslara göre yapılır ve mahalli en büyük mülki amirliğe duyurulur. Genel Kurul toplantısı bir kez den fazla geri bırakılamaz.

9.6 – Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek yönetim Kurulu ile Denetim kurulu üyelerinin tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

9.7- Dernek Genel Kurul toplantısı, ilanda belirtilen ve mahallenin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki isimlerin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Kanunun emrettiği ve bu tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanarak, durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı Yönetim kurulu Başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez. Toplantının açılmasından sonra Genel Kurul üyelerinden bir başkan veya yeteri kadar başkan vekili ve katip seçilerek Genel Kurul Divanı sağlanır. Toplantınsın yönetimi Genel Kurul Divanı Başkanı’na aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkan ile birlikte imzalarlar. Toplantının sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yeni seçilen Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulda, her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Genel katılmayan üye vekalet veremez, üye adına vekaletle oy kullanılamaz.

 

Genel Kurulun Görevleri Şunlardır:

A- Dernek organlarının seçilmesi

B- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

C- Yönetim ve denetleme kuralları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

D- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi

E- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

F- Derneğin bir üst kuruluşa katılması ve ayrılması

G- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

H- Derneğin feshedilmesi

I- Mevzuata ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde 10 – Yönetim Kurulu, derneğin üyeleri arasından 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek olarak gizli oy, açık sayım yöntemiyle seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin aldıkları oy sayısı sırası ile göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu; başkan, ikinci başkan, genel sekreter, muhasip, veznedar ve 2 (iki) üyeden oluşur. Başkanlığın boşalması durumunda ikinci başkan görevi, yönetim kurulunun süresi bitinceye kadar sürdürür, başkanın olmadığı durumlarda da ikinci başkan, başkanın tüm yetkilerine sahiptir. Hazırlanacak oy pusulalarında yukarıdaki ünvanlar belirtilemez. Görev dağılımını, seçilen Yönetim Kurulu kendi arasında yapar. En çok oy alan adaylar asil olarak yönetim Kurulunu teşkil ederler, diğerleri yedek üye olurlar.

a) Başkan koordinasyonu sağlamak ve derneği diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte yönetmekten sorumludur. Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar kurulmuşsa bu komisyonlarında doğal başkanı ve üyesidir.

b) Sekreter, örgütleme çalışmalarından sorumludur. Karar defterini yazar ve imzalatır, yazışmaları başkanın onayını alarak yürütür. Tüm defter ve evrakların takibinden başkana karşı sorumludur.

c) Başkan yardımcısı başkana her konuda yardımcıdır. Başkanın yokluğunda vekalet eder. Başkan vekaleti başka bir Yönetim Kurulu üyesine de verebilir ancak bu durumda başkanın yazılı vekaleti gerekir.

d) Muhasip her türlü mali işlerden ve gelir gider ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

e) Veznedar muhasibe yardımcıdır. Banka ve harcamalar ile ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur.

f) Üyeler diğer Yönetim kurulu üyelerinin doğal yardımcılarıdır, kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

A- Dernekler kanununda belirtilen kayıt ve defteri tutmak.

B- Derneğin konu ve amacına uygun çalışma ve faaliyetleri planlamak, uygulamak, kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak derneğin işlerini yürütmek.

C- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

D- Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları 10 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

E- Derneğin yapacağı her türlü yayının sorumlusunu ve editörünü görevlendirmek.

F- Dernek tüzüğü ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

G- Yönetim Kurulu, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların sayısının eşit olduğu durumlarda toplantı başkanının oyu iki olarak kabul edilir.

H- Yönetim kurulu faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekirse dernek üyeleri veya üye olmayanlar arasında geçici veya devamlı olarak faaliyet kolları, yardımcı kurallar kurar. Kurallar çalışma ve kararlarında yönetim kuruluna karşı sorumludur ve onun denetimi altındadır. Gerekli durumlarda geçici veya devamlı olarak maaşlı personel kullanılabilir.

İ- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklere de görev verilmesine rağmen, Yönetim Kurulu tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından en geç iki ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Madde 11: Denetleme Kurulu Oluşumu ve Görevleri : Denetleme Kurulu üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere Genel Kurula seçilir. Bu kurul, denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetleme kurulu üyeleri isterlerse Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.

Madde 12 – Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 (yedi) gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 13 – Yönetim Kurulunun tutmakla görevli olduğu defterler:

13.1 – Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihi, aidatları bu deftere yazılır.

13.2 – Karar defteri: Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların her sayfası başkan ve üyelerce imzalanır.

13.3 – Gelen ve giden evrak defteri: Gelen ve giden evrak tarih ve numarası ile bu deftere kaydolur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarda saklanır.

13.4 – Gelir ve gider defteri ( İşletme defteri): Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler açık ve düzenli olarak defterde gösterilir.

13.5 – Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.

13.6 – Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

13.7 – Alındı belgesi kayıt defteri: Makbuzların kaydedildiği defterdir.

Madde 14 – Derneğin Gelir Kaynakları:

14.1 – Üye aidatları

14.2 – Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, kermes, spor yarışmaları ve konferans bağış pulu dağıtılması gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

14.3 – Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

14.4 – Bağışlar ve yardımlar

14.5 – Derneğe gelir olması amacıyla düzenlenen müzik, tiyatro, müsamere, halk oyunları kermes, resim, heykel, bale ve diğer tüm sanatsal, kültürel etkinlikler.

14.6 – Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığı’nın izni ile olur.

14.7 – Dernek adına tek başına veya başka tüzel kişilerle ortak kurulan ve/veya işletilen bir sağlık kuruluşlarında yapılan sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirler.

Madde 15 – Derneğin İç Denetimi: Dernekler kanunu ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Madde 16 – Derneğin Feshi: Genel olarak dernekler kanunun hükümlerine göre yapılır. Ancak derneğin kendi kendini feshe karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı olan üye sayısının 2/3 ünün bulunması şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde üyeler ikinci defa davet edilir. Bu toplantıda mevcut üyelerin 2/3 ünün kararı ile alınabilir.

Madde 17 - Derneğin feshi halinde mevcut para ve mallar Genel Kurula katılma hakkı olan üye sayısının 2/3 ünün oy çokluğuyla belirlenecek yere verilir. Fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından 5 (beş) gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirir.

Madde 18 – Dernek aidatı: Üye olmak isteyenler yıllık aidat olarak 100.00 (yüz)TL öderler. Genel kurul her yılın ilk toplantısında yıllık aidat miktarını değiştirebilir.

Madde 19 – Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler Genel Kurul onayından sonra geçerlilik kazanır. Yönetim Kurulunun önerdiği değişiklikler Genel Kurulda görüşüldükten sonra tüzükte değişikliğe gidilir.

Madde 20 – Yukarıdaki maddelerde zikredilmeyen diğer hususlar için 2908 sayılı Dernekler Kanununun hükümleri geçerlidir.

F.D. tüzüğü toplam 20 maddeden oluşmaktadır.

 

 

 

   
Diğer Sitelerimiz
www.ayaksorunu.netwww.antiagingtr.comwww.kireclenme.infowww.turgutgoksoy.comwww.omuzum.comwww.belagrisi.netwww.vertigom.comwww.ozonterapi.infowww.osteoporoz.netwww.boyunkireclenmesi.netwww.romatizmatr.com
   
Bölge Hastanesi Ulaşım

Pendik Bölge Hastanesi
Doğu Mah. Yücel Sok. No:2 Pendik / ISTANBUL
Telefon : 0 216 375 34 34   Faks : 0 216 375 22 12
www.bolgehastanesi.com

2010 © fibromiyalji.info Tasarım : bayburt.net